Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Resilience obcí vůči klimatickým změnám (30. 6. 2023)

Resilience znamená odolnost, nezdolnost, psychickou houževnatost. Podporovat celospolečenskou resilienci je určitě dobrým krokem. I proto vznikl náš projekt s názvem „Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnám“. Je založen na vzdělávání, předávání informací a samozřejmě na příkladech dobré praxe. Ale nechci unavovat s vyjmenováním všech kapitol. Raději popíšu několik zajímavostí a věřím, že budou dostatečně motivační k účasti v projektu.

První zajímavostí je vysvětlení přínosu pro životní prostředí, požadovaném od podporovatele projektu. Nejdřív jsem se pozastavila nad jeho požadavkem, protože mi připadalo zcela jasné, že vzdělávání v oblasti klimatických změn, jejich dopadů a variant řešení přinese v každém případě plus životnímu prostředí (a nemusím jej proto objasňovat). Pak mi ale padnul do oka rozečtený dokument, který jsem měla na stole: Případ bolševníku – nejnebezpečnějšího invazního druhu v evropské přírodě, jehož zneškodnění je předmětem zájmu vědeckých týmů už dlouhá léta.

 

Je to podobné jako s bolševníkem

Pokud by se totiž lidé nesnažili bolševník a jeho šíření omezit a nepodrobili tuto rostlinu výzkumu a souvisejícímu vzdělávání a předávání informací o něm, neobjevili by možnost jeho využití jako obnovitelného zdroje energie na sodíkové baterie. A obráceně, pokud bychom se neocitli v době globální klimatické změny a jejích důsledků, využití bolševníku jako obnovitelného zdroje by nás ani nenapadlo. Mimochodem výzkum se mnohdy vyvíjel nesprávným směrem – např. využití bolševníku jako krmiva nebylo úspěšné, protože když už se skot konečně „naučil“ bolševník spásat, jeho maso bylo nekonzumovatelné z chuťových důvodů. Nemusím připomínat, že invaze dominantního bolševníku neúprosně snižuje biodiverzitu, a kromě ekologického ohrožení pro nás představuje i vysoká zdravotní rizika.

Obdobně je tomu s agrovoltaikou, o které už bylo uvedeno mnoho pozitiv pro životní prostředí a jeho jednotlivé složky, zejména zemědělský půdní fond. Pokud by si lidé v dané oblasti nechtěli předávat poznatky, nikdy by nedošlo ke spolupráci elektrotechniků se zemědělci a výzkumnými ústavy, jejímž výsledkem je bezesporu přínos i pro biodiverzitu.

Pozitivního vlivu na životní prostředí můžeme dosáhnout i „obyčejnou“ fotovoltaikou na louce

Lokalita s instalovanými solárními panely a s travním porostem se totiž může stát refugiem některých mizejících druhů živočichů i rostlin z místní krajiny, neboť jim může poskytovat útočiště, vhodné hnízdní podmínky, zdroj potravy nebo zdroj minerálů v kombinaci s vhodnými mikroklimatickými podmínkami. Podmínkou vzniku popisovaného refugia je projekční příprava založená na mezioborové součinnosti a sladění ochrany jednotlivých druhů, popř. složek životního prostředí, které ačkoliv jsou součástí jednoho celku, můžou se projevovat vzájemnými střety zájmů. Na toto téma již deset let vznikají odborné práce ve Francii, Německu, Číně. Rešerše všech vědeckých výzkumů byla českými vědci provedena v roce 2022, díky čemuž vzniká unikátní český výzkumný projekt s ukončením v roce 2025. Na základě porovnávání lokalit s fotovoltaikou a bez ní by mělo být objasněno, co potřebuje příroda a krajina a co jí může fotovoltaika poskytnout, aniž by došlo k výraznému snížení výkonu vyráběné elektrické energie.

Doufám, že jsem dostatečně zaujala čtenáře, jemuž jsme schopni přislíbit, že díky projektu se dozví podrobnosti nejen u zajímavostí, na které jsem chtěla nalákat. Probereme také další oblasti, např. mapování krajiny pro zadržení vody v území.

Článek by nejspíš neměl konce, neboť jsem zas objevila výjimečný spis na stole... Raději tedy popřeji hezké léto a trochu zvědavosti.

Gabriela Licková


error_outline Nenalezeny žádné záznamy