Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Přehled výzev Operační program - životní prostředí

AOPK OPŽP ZMV - 4. výzva SC 1.3

OPŽP - ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Podání žádosti: 1. 11. 2023 – 30. 4. 2024

Celková alokace: 500 mil. Kč

 • Konzultační a sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Církve a náboženské společnostiDobrovolné svazky obcíFyzická osoba nepodnikajícíFyzická osoba podnikajícíKrajeNeziskové organizaceObceObchodní společnosti a korporacePříspěvkové organizaceStátní a národní podnikyŠkolyVeřejná výzkumná instituceVeřejnoprávní instituceSpecifikováno ve výzv
 • Hlavní cílové skupiny: v lastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků, obce a města.
 • Lokalita: Celá ČR
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.

Popis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit:
Specifický cíl 1.3: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Téma: Klima - příroda
V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
Opatření 1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

 • Vytváření a obnova tůní (mokřadů), ZMV 01 Tůně
 • Malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
 • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
 • Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
 • Vegetační krajinné prvky (založení prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně vyplývající ze SSSZ, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
 • Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení

Podrobné informace najdete zde: https://nature.cz/web/dotace/-/aopk-opzp-zmv-4-vyzva?redirect=%2Fweb%2Fdotace%2Fvyzvy

 

46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky

Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů).

Podání žádosti: 12. 7. 2023 – 26. 4. 2024

 • Celková alokace: 600 mil. Kč
 • Typ žadatele: méně rozvinuté regiony (MMR):

·           Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj

·          Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj

·          Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj

·          Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

·        Oprávnění žadatelé:

·        obce

·        dobrovolné svazky obcí

·        kraje

·        veřejnoprávní instituce

·        příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC

·        organizační složky státu

·        veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

·        vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby2

·        nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti3 (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4)

·        církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby4 (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4)

·        státní podniky

·        obchodní společnosti a družstva (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4)

·        fyzické osoby podnikající (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4)

·        fyzické osoby nepodnikající (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4).

·        Hlavní cílové skupiny: vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich právní formu. 

Popis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit
Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech – ERDF

Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

Aktivita 1.3.11.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

Podaktivita 1.3.11.2.1 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES)

Podrobné informace najdete zde: https://opzp.cz/dotace/46-vyzva/

 

AOPK OPŽP ZMV - 3. výzva SC 1.3

OPŽP - ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Podání žádosti: 1. 11. 2023 – 31. 1. 2024, alokace vyčerpána, příjem žádostí do zásobníku, , nově podané žádosti nad rámec alokace jsou ukládány do zásobníku. V případě vyřazení některého z projektů jsou žádosti ze zásobníku postupně uvolňovány. 

 • Celková alokace: 70 mil. Kč
 • Konzultační a sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Obce
 • Oprávnění žadatelé:

·            Obce

·            Obce s rozšířenou působností

·            Městské části hl. města Prahy

 • Hlavní cílové skupiny: Obce, města a městské části hl. města Prahy zabývající se územním rozvojem sídel a volné krajiny.
 • Lokalita: celá ČR
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.

 Popis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit

Specifický cíl 1.3: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Téma: Klima – příroda
V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 
Opatření 1.3.2: Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)

·        Aktivita 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů

·        Podaktivita 1.3.2.1.1.095_06 Zpracování studie systémů sídelní zeleně, ZMV 06 Studie a plány

·        Podaktivita 1.3.2.1.2.095_06 Zpracování územní studie krajiny, ZMV 06 Studie a plány

 Podrobné informace najdete zde: https://nature.cz/web/dotace/-/aopk-opzp-zmv-3-vyzva?redirect=%2Fweb%2Fdotace%2Fvyzvy

 

 

 

58. výzva – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy

Výzva pro regiony v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024.

 • Celková alokace: 214 mil. Kč
 • Pro jednotlivé ITI aglomerace je alokace rozdělena následovně:

·            Ostravská metropolitní oblast – 110 mil. Kč

·            Olomoucká aglomerace – 8 mil. Kč

·            Zlínská aglomerace – 89 mil. Kč

·            Jihlavská aglomerace – 7 mil. Kč.

 • Hlavní cílové skupiny: veřejný sektor.
 • Cílová území: ITI Ostravská metropolitní oblast, ITI Olomoucká aglomerace, ITI Zlínská aglomerace, ITI Jihlavská aglomerace.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Popis podporovaných opatření/aktivit

Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy:

       Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:

       tepelné čerpadlo

       kotel na biomasu

       zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

       Instalace solárně – termických systémů.

       Instalace fotovoltaických systémů.

       Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

       Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 

Opatření 1.2.2 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru:

·        Instalace:

·        tepelného čerpadla

·        kotle na biomasu

·        zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE

·        solárně termických systémů

·        fotovoltaických systémů.

K zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např.:

·        vodohospodářské infrastruktury

·        kompostáren.

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Podrobné informace najdete zde: https://opzp.cz/dotace/58-vyzva/

   

47. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky

Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES).

 Podání žádosti: 12. 7. 2023 - 26. 4. 2024

·            Celková alokace: 600 mil. Kč

·        Výzva je určena pro přechodové regiony (PR):

·        Střední Čechy – Středočeský kraj

·        Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj

·        Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

 • Hlavní cílové skupiny: Vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich právní formu.
 • Oprávnění žadatelé:

·            obce

·            dobrovolné svazky obcí

·            kraje

·            veřejnoprávní instituce

·            příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC

·            organizační složky státu

·            veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

·            vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby2

·            nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti3 (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4)

·            církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby4 (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4)

·            státní podniky

·            obchodní společnosti a družstva (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4)

·            fyzické osoby podnikající (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4)

·            fyzické osoby nepodnikající (s výjimkou podaktivity 1.3.11.1.4)

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Popis podporovaných opatření/aktivit

Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF

Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

Aktivita 1.3.11.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

Podaktivita 1.3.11.2.1 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES)

  Podrobné informace najdete zde: https://opzp.cz/dotace/47-vyzva/

 

 

  41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci

Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, konkrétně jde o tyto druhy: vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní.

 Podání žádosti: 22. 2. 2023 - 31. 8. 2024

·            Celková alokace: 40 mil. Kč

·            Oprávnění žadatelé: subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby, které naplňují definici malého nebo středního podniku bez ohledu na právní formu.

·            Hlavní cílové skupiny: vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich právní formu.

·            Cílová území: území celé České republiky.

·            Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Popis podporovaných opatření/aktivit

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Opatření 1.6.1 – Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem Rozhodnutí Evropské komise SA.104476 (2022/N) „Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů v rámci operačního programu Životní prostředí 2021-2027“. V souladu s touto notifikací budou podporovány investice do opatření na předcházení škod způsobených některými chráněnými druhy živočichů, a sice vlkem obecným, rysem ostrovidem, medvědem hnědým a jestřábem lesním.

Podrobné informace najdete zde: https://opzp.cz/dotace/41-vyzva/

   

52. výzva – Protipovodňová opatření

Výzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci protipovodňových opatření, opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody a opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.

 

·        Podání žádosti: 7. 9. 2023 - 30. 9. 2024

·         Celková alokace: 427 mil. Kč

·        Oprávnění žadatelé: subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby, které naplňují definici malého nebo středního podniku bez ohledu na právní formu.

·            Hlavní cílové skupiny: vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich právní formu.

·            Cílová území: území celé České republiky.

·            Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

 

Popis podporovaných opatření/aktivit

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.1 – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Podporovaná aktivita:

  Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně

Opatření 1.3.3 – Realizace protipovodňových opatření

Opatření 1.3.4  – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod

Podrobné informace najdete zde: https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/