Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

SMS ČR chce pomoci s přechodem na novou odpadovou politiku EU. Obcím proto nabízí srozumitelné vzdělávání

Jednou z cest, jak zmírnit závažné environmentální zatížení našeho životního prostředí, je zpřísnit opatření pro tvorbu a následné nakládání s odpady. Legislativa v oblasti odpadů nastavila obcím závazné limity, jak odpady třídit. Aby byl umožněn plynulý přechod na novou odpadovou politiku EU, byly cíle stanoveny nejdříve na rok 2025 a řada z nich až na rok 2030, nebo dokonce 2035.

Jak analyzovat odpadové hospodářství obce aneb kde jsou skryté rezervy?

Sdružení místních samospráv ČR chce pomoci podpořit obce v jejich úsilí o naplnění uvedených stanovených minimálních hranic a přichází se vzdělávacím kurzem Jak analyzovat odpadové hospodářství obce aneb kde jsou skryté rezervy. Kurz byl připraven ve spolupráci se zkušeným odborníkem na problematiku odpadového hospodářství Milanem Havlem.

Kurz poradí, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu

Cílem kurzu je přiblížit účastníkům nutnost analyzování dat v odpadovém hospodářství a ukázat možnosti, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu pod 150 kg/obyvatele/rok. Bez tohoto poklesu obce nenaplní legislativní cíle. Zkušenosti z podobných analýz ukazují, že to pro obce může mít i nezanedbatelný ekonomický přínos.

Představí se i dobrovolný svazek 117 obcí SOMPO

V rámci kurzu se účastníci seznámí s indikátory, které je dobré sledovat, co je ovlivňuje, dostanou tipy, jak v obci zahájit kampaň na zvýšení množství vytříděných surovin a snížení produkce směsného odpadu. V rámci diskuse lektor zodpoví dotazy účastníků a seznámí je s doporučeními, která v rámci analýz obce dostávají nejčastěji a proč. Nebude chybět ani příklad dobré praxe dobrovolného svazku 117 obcí, které založily akciovou společnost SOMPO. Ta poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro své akcionáře (města a obce), tak i pro průmyslové a zemědělské podniky a živnostníky. Zkušenosti a výsledky představí člen představenstva společnosti Jan Brožek, který je zároveň předsedou dobrovolného svazku obcí SOMPO a starostou města Černovice.

Kdy a pro koho?

Kurz cílí zejména na menší obce. Je určen pro zástupce obcí či organizace zřizované obcemi, které odpady v obci řeší. Jeho absolvování je vhodné hlavně pro obce s produkcí směsného odpadu vyšší než 150 kg/obyvatele/rok. Termíny kurzu budou vypsány na přelomu únoru a března na www.portalzastupitele.cz,  organizátoři počítají také s dalšími navazujícími vzdělávacími programy.

Touto odbornou vzdělávací aktivitou chce SMS ČR aktivně přispět nejen k podpoře obcí, ale také k dosažení udržitelnějšího životního prostředí, k předcházení tvorby odpadů a odpovědnějšího přístupu občanů i firem k tvorbě a třídění odpadů. 

error_outline Nenalezeny žádné záznamy