Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

RUD - Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2023

Zadejte název hledané obce:
Název obce Dle predikce MF z 9/2022
Celkem:
1211 - daň z přidané hodnoty
1121 - daň z příjmu právnických osob
111 - daně z příjmů fyzických osob
1111 - DPFO placená plátci (ze závislé činnosti)
1112 - DPFO placená poplatníky (z přiznání)
1113 - DPFO vybíraná srážkou
1111 - DPFO placená plátci (zaměstnanci)

Vysvětlivky:
MF – Ministerstvo financí;   DPFO – daň z příjmu fyzických osob

Kritéria pro stanovení procentního podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů: Počet Za jednotku
počet obyvatel:
výměra katastrálního území obce [ha]:
počet zaměstnanců:
počet dětí a žáků navštěvující základní a mateřskou školu zřizovanou obcí:
násobky postupných přechodů podle počtu obyvatel: ___________

Vyčíslit možné daňové příjmy obce pro příští rok je s ohledem na nejisté ekonomické i jiné okolnosti v roce 2023 značně obtížné. Při stanovení alespoň orientačních hodnot slouží predikce Ministerstva financí z listopadu 2022.

Aktuální schéma RUD se řídí Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů. Základní rozdělení je patrné z tohoto diagramu.

Do výsledného objemu vybraných a následně přerozdělených sdílených daní se může jak pozitivně tak i negativně zapsat mnoho faktorů. Např. případné znovuobnovení kompenzačního bonusu, vliv inflace, dopad pandemie, problémy velkých podniků i drobných podnikatelů, případné oživení ekonomiky po konci pandemie.

Novinkou  letošní kalkulačky je stanovení části RUD na jednotku ukazatele – tj. na jednoho občana, hektar katastrální výměry, jednoho zaměstnance a jednoho žáka v MŠ a ZŠ. Údaje jsou zaokrouhlené, proto jejich zpětný propočet nemusí přesně odpovídat celkové predikci v první tabulce.  Údaje naleznete v druhé tabulce této stránky.

Při přípravě rozpočtu doporučujeme přihlédnout i k rozpočtovým údajům vaší obce na portálu https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00241342/prehled?rad=t&obdobi=2210A také k tzv. rozpočtové odpovědnosti https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00257753/rozpoctova-odpovednost/aktualni?rad=t&obdobi=2112.