Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnámProjekt PODPORA RESILIENCE OBCÍ VŮČI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM

Hlavními tématy projektu jsou problematika klimatické změny a její dopady na bezpečnost komunit, dále je to problematika povodní a resilience komunitní energetiky na lokální úrovni v době krizových situací. Jedná se o přenos a adaptaci nejlepších dostupných tuzemských a zahraničních znalostí, poznatků a postupů do podmínek samospráv a dalších komunitních organizací ČR. Vzniklé materiály poskytnou postup a doporučení, jak situaci zlepšit a budovat resilienci komunit pomocí lokálních platforem zaměřených na snižování rizik, včetně zlepšení komunikace a zapojení dobrovolnických organizací

Cílem projektu je zvýšení resilience – adaptace obcí na klimatické a hospodářské změny prostřednictvím vzdělávání zástupců obcí. Posílení kompetencí obcí (volení zástupci, pracovníci a zástupci NNO působících na území obcí, zaměstnanci příspěvkových organizací obcí) v oblastech reakce na klimatické změny a schopnosti identifikovat vhodná opatření, úspěšně administrovat dotační programy a zajistit udržitelnost realizovaných projektů

Přínos a dopad projektu:

Projekt je realizován ve všech krajích ČR a je mířen zejména na obce I. typu a další zájemce z oblasti veřejné správy, MAS, mikroregiony, příspěvkové a neziskové organizace působící ve venkovském prostoru.

Klíčové aktivity projektu:

KA1 KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ BÁZE

KA2 REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KA3 ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KA4 ELEKTRONICKÁ PODPORA

KA5 ADMINISTRACE A EVALUACE PROJEKTU