Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

On-line kurzy


VIDEOKURZ programu Školy místních samospráv 

Po přihlášení do Portálu zastupitele naleznete v této sekci připravené videokarty na 14 různých témat. Každý z videokurzů je přibližně 30 minut dlouhý a lektor Vám v nich zodpoví nejčastější dotazy a osvětlí problematiku spjatou s daným tématem. Celková časová dotace je tak přibližně 7 hodin výuky. Témata jednotlivých videokurzů jsou sociální oblast, školství, správní řád, doprava, občanský zákoník, zákoník práce, stavební zákon, evidence obyvatel, GDPR, pohřebnictví, kontrolní řád, zákon o obcích, veřejné finance, krizové řízení, životní prostředí a spisová služba. Každým z videí Vás provede zkušený lektor. Detailnější informace pak naleznete v e-learningu Školy místních samospráv.

E-LEARNING 
Elektronické vzdělávání/učení „ušité na míru“ obcím I. typu. E-learning slouží jednak jako součást kurzů a stáží, které absolvujete, jednak můžete využít absolvování stáží pouze formou e-learningu.

WEBINÁŘE 
On-line semináře vysílané prostřednictvím internetu. Webináře budou věnovány jak legislativním tématům, tak metodice, zahrnují dvě části – prezentace lektora na předem dané téma a řízenou diskuzi k tématu, v rámci které budou účastníkům zodpovídány dotazy.

AUDIOVIZUÁLNÍ KNIHOVNA 
Videa, která vás inspirují. Seznamte se se zajímavými nápady, řešeními a příklady dobré praxe skrze videa.

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ DOBRÉ PRAXE  
Inspirujte se u jiných! Pod odkazem naleznete zpravodaje dobré praxe z různých koutů ČR.

DISKUZNÍ FÓRA