Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

GDPR

Správce osobních údajů:
Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599
760 01 Zlín – Prštné
IČO: 75130165 telefon: +420 577 688 103, email: info@smscr.cz

V rámci realizace projektu „Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271, který je spolufinancován z EU, budou uchovávány a popřípadě zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v přihlášce.

Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v projektu s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli).

Právní důvod pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.

Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u správce osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země.

Subjekt údajů má dle čl. 13 odst. 2 písm. b) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
Dle čl. 13 odst. 2 písm. d) existuje právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Click here to show the popup
×

Add any HTML content
inside the popup box!