Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Lektoři

Mgr. Ing. Stanislav KROPÁČEK

Téma: Zákon o obcích a ostatní předpisy, Evidence obyvatel, ochrana osobních údajů, Zákoník práce, občanský zákoník, Správní řád
 • informační technologie
 • majetkové právo
 • školitel kurzů akreditovaných MV ČR (od roku 2014)
Mgr. Ing. Lenka MATĚJOVÁ, Ph.D.

Téma: Veřejné finance, dotace, majetek obce, Kontrolní řád, Stavební zákon
 • krajská manažerka Jihomoravského kraje SMS ČR, pověřenec pro ochranu osobních údajů SMS ČR
 • titul Ph.D. získán v oboru Veřejná ekonomie - zaměření na municipální veřejnou správu a jejich finance
 • školitel pro oblast veřejných financí a GDPR pro obce a školství
Ing. Lubomír KŘÍŽ, Ph.D.

Téma: Životní prostředí, Krizové řízení
 • externí spolupráce s Českou zemědělskou univerzitu v Praze (Fakulta lesnická a environmentální, Fakulta životního prostředí), s katedrou Ekologie a životního prostředí, přednášky v rámci programu Ochrana životního prostředí na témata (Voda - složka životního prostředí, Staré ekologické zátěže, Sanační technologie, Ekologické havárie)
 • více než 10 let zkušeností s environmentální due diligence, tedy s identifikací a vyhodnocením potenciálních environmentálních rizik spojených s nákupem nebo prodejem či využitím tzv. „brownfields“ na území Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Gruzie a Arménie
 • Od roku 1996 do současnosti působí jako vedoucí pracovník havarijní služby, která se zabývá likvidací ekologických škod po ropných haváriích.
 • Dlouholetá zkušennost z krizového managementu, z řídících činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik spojených s únikem ropné látky, s plánováním, organizováním, a realizací činností prováděných v souvislosti s řešením havarijní situace.
 • absolvování kurzu „Operativní řízení protipovodňové ochrany“ na ČVUT Praha v rámci programu Tempus
 • Při Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě vede „Školení pro zástupce povodňových komisí obcí.“
Ing. Emílie KLINKOVSKÁ

Téma: Oblast dopravy
 • vedoucí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Krajského úřadu Zlínského kraje
 • 24 let působení ve státní správě
 • od roku 1994 vedoucí oddělení silničního hospodářství na Magistrátu města Zlína
 • 7 let vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Vizovice
Mgr. Jiří HOLÝ

Téma: Oblast školství
 • ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
 • člen Národní rady pro kvalifikace
 • dlouholetý lektor v oblasti kompetencí veřejné správy ve školství
 • zkušenosti z výkonu funkce vedoucího správního a organizačního oddělení krajského odboru školství a z funkce ředitele školského úřadu
 • realizace 9 projektů OPVK a 1 projektu OPLZZ
Bc. Věra DVOŘÁKOVÁ

Téma: Sociální oblast
 • ředitelka Farní charity Litomyšl
 • členka Etické komise DCHHK
 • sociální pracovnice
 • 2 funkční období místostarostka obce Vraclav
 • zaměření na koncepční a metodickou práci v sociální oblasti